Privacy

Inleiding Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor klanten van Bidfood b.v. (verder Bidfood). Deze verklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die Bidfood verwerkt van haar klanten, prospects en voormalige klanten. Bidfood is een B2B bedrijf en doet dus geen zaken met particulieren. Om producten en diensten af te nemen bij Bidfood dient u in het bezit te zijn van een KvK-nummer. Bidfood gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten en zorgt ervoor dat elke verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is. Deze privacyverklaring is een onderdeel van het privacy beleid van Bidfood. De meest recente versie van de privacyverklaring voor klanten is terug te vinden op de website van Bidfood, www. bidfood.nl. In het eerste deel van deze verklaring wordt in zijn algemeenheid beschreven op welke wijze Bidfood omgaat met privacy. In het tweede gedeelte (de bijlage) wordt ingegaan op de verschillende doelen waarvoor gegevens worden verzameld.

Reikwijdte en doelstelling van de privacyverklaring

Reikwijdte

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van klanten die door Bidfood verwerkt worden. Wanneer het in deze verklaring gaat over klanten worden hiermee ook leads, prospects en voormalige klanten bedoeld. Op de Bidfood website staan een aantal links naar websites van andere organisaties. Bidfood is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites. Indien klanten ervoor kiezen informatie over Bidfood te delen via sociale media kanalen dan zullen zijn persoonsgegevens tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van deze persoonlijke social media pagina’s (zoals bijvoorbeeld Facebook). Op het gebruik van dergelijke social media pagina’s zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media sites van toepassing. 

Doel

Deze verklaring heeft tot doel: 

• De persoonlijke levenssfeer van de klanten van wie Bidfood persoonsgegevens verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens; 

• Te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn; 

• De rechten van klanten van Bidfood te waarborgen.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Verzamelen

Bidfood verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een doel voor is. Het doel of de doeleinden zijn omschreven voordat wordt begonnen met het verzamelen van de persoonsgegevens. De klanten worden vooraf geïnformeerd over het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens. Bij uitbreiding of wijziging van een doel worden de desbetreffende klanten eveneens geïnformeerd. De producten en diensten van Bidfood zijn opgedeeld in een aantal categorieën. Per categorie wordt aangegeven welke persoonsgegevens Bidfood verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe lang deze gegevens bewaart worden. De volgende categorieën worden in de bijlage verder toegelicht: 

• Prospect 

• Klant 

• Order 

• Service 

• Marketing 

• Onderzoek/Analyses 

• Rapportages 

• Administratie

Verwerken persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Onder deze handelingen wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, het vastleggen, het ordenen, het bewaren, het bijwerken, het wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruiken, het verstrekken door middel van doorzending, de verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, het samenbrengen, het met elkaar in verband brengen en het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

Bidfood is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten. Zij schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals bijvoorbeeld vers leveranciers, marketing via de website). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens verwerken doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker. Om zorg te dragen voor de vereiste technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van deze persoonsgegevens sluit Bidfood met de bewerker een bewerkersovereenkomst af.

De websites van Bidfood, waaronder onder andere de websites van de Foodyard en Angliss kunnen links naar websites van derden bevatten. Als u deze links volgt, verlaat u de website(s) van Bidfood. Privacyverklaring voor klanten 6 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico. Bidfood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens, persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is opgelegd. Bidfood verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van haar klanten.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Bidfood gaat uiterst zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens. Bidfood heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt Bidfood haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een klant mag op ieder moment inzage vragen in de persoonsgegevens die Bidfood over hem verzamelt en het verzoek doen om deze te laten corrigeren. Het verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens kan alleen aangevraagd worden voor prospects of voormalig klanten. Voor bestaande klanten is deze informatie noodzakelijk om de producten en diensten te kunnen afnemen en kunnen derhalve persoonsgegevens niet verwijdert worden. Het verwijderen van gegevens van contactpersonen die niet meer werkzaam zijn bij de klant kan wel aangevraagd worden.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens kan aangevraagd worden door een formulier in te vullen op de website van Bidfood. Dit formulier is te benaderen via deze link. 

Indien de klant geen e-mail of andere marketing-uitingen meer wenst te ontvangen met informatie over producten en diensten (waaronder bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en magazines) kan dit aangegeven worden worden via de opt-out van deze communicatiemiddelen.

Indien het verzoek van de klant om inzage, correctie of verwijdering niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd kan de klant hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Bidfood. De Functionaris Gegevensbescherming is te benaderen via e-mailadres privacyofficer@bidfood.nl. 

Indien de afhandeling van de klacht door de Functionaris Gegevensbescherming niet naar tevredenheid van de klant wordt uitgevoerd kan de klant zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bijlage verwerking persoonsgegevens per categorie

undefined